Co se chystá v pekle

Letní Happy Hour´s 50%
08.07.2014

Letní HAPPY HOUR´s 50% v plném proudu

Již od 1. května si u nás můžete vychut­ná­vat z plné letní nabídky koktejlů, rumů, whisky, ale i plzeň­ského piva, vína od Tem­plářů či Habán­ských sklepů a samo­zřejmě i neal­ko­ho­lic­kých nápojů v čase 19:00–23:00 vše za polo­viční cenu. Vy máte rádi letní slevy, Pekel­nej Bar […] Celý článek »

Trip To Hell On River 9th Anniversary Pekelnej Bar
09.06.2014

4/​9/​2014 PEKEL­NEJ PAR­NÍK — TRIP TO HELL ON RIVER!

Pekel­nej Par­ník je to, na co se můžete těšit celé léto, celé prázd­niny, celou letní dovo­le­nou.. a hned jak se vrá­títe, čeká vás v Praze nej­lepší mejdan na lodi! 6 hodin plavby, hou­pačky ve zdy­madlech, svěží vítr, noční tajemný pohled na říční okolí Prahy. Taneční […] Celý článek »

DeepSessionfinal
08.06.2014

20/​6/​2014 DEEP SESSION w ROBBE BOONS (Flapjackers,Be)

Ti z vás, co pekelný stránky navště­vu­jete čas­těji, jste si určitě všimli změny head­li­nera house party DEEP SESSION. Pokud někoho zajímá proč.. na FB se můžete zeptat Amira. Robbe z bel­gic­kých Fla­pjackers si Prahu oblí­bil a nabídku vystou­pit v Pekel­nym Baru během své týdenní dovo­lené […] Celý článek »

Final program červen 2014
29.05.2014

PRO­GRAM KLUBU NA ČER­VEN 2014 s letní sle­vou 50%

Již čtvr­tým rokem pro vás vyhla­šu­jeme letní Happy Hours 50% kdy se po hor­kém dni můžete v Pekel­nym Baru ochla­dit drinky, které jsou až do jede­nácté hodiny všechny za 50% ceny. Tak např. koktejly již od 45,- , Pils­ner Urquell 0,5l za 27,- , víno […] Celý článek »

DSC_0203
11.04.2014

7/​5/​2014 ADLET B-DAY..R U Kid­ding?! w. JULIAN PEREZ in PEKEL­NEJ BAR

http://​www​.techno​.cz/​r​o​z​h​o​v​o​r​/​4​5​2​8​4​/​j​u​l​i​a​n​-​p​e​r​e​z​-​n​e​c​h​c​i​-​b​y​t​-​z​a​u​j​a​t​y​-​s​a​m​-​s​e​bou »  « (Solid-​​AM, Fathers & Sons Pro­duction, VIVa Music) for the first time in Prague! Julian Perez obje­vil lásku k elek­tro­nické hudbě na začátku 90. Let. Ovliv­něný old school hou­sem a techno gro­ovy, vytří­bil svůj styl impor­tem z Det­ro­itu, Chi­caga a Velké Bri­tá­nie. V […] Celý článek »

DSC_0215
10.03.2014

30/​4/​2014 PEKEL­NEJ BAR pre­sents JOHNNY FIASCO(USA)

http://​www​.techno​.cz/​r​o​z​h​o​v​o​r​/​4​5​1​9​0​/​j​o​h​n​n​y​-​f​i​a​s​c​o​-​p​o​k​u​d​-​z​n​a​s​-​d​o​b​r​e​-​s​v​o​j​e​-​s​r​d​c​e​-​z​n​a​s​-​d​o​b​r​e​-​i​-​s​v​u​j​-​s​tyl… »»Johnny Fiasco ( Defec­ted /​ MN2S /​ Om Records /​ Klas­sik Fiasco)«« Line up dozdobí zvučná česká jména Face, Vilem, Petr K, Det­rik, Bim​.Bo & George Babas, C´moi »>Johnny Fiasco (USA/​Chicago) bio­gra­fie Během posled­ních dva­ceti let se Johnny Fiasco stal legen­dou a je uznán […] Celý článek »

ChicagohouseFM
18.12.2013

CHI­CAGO HOUSE FM online v Pekel­nym Baru!

Od středy 18/​12/​2013 denně v čase 19–23:00 kdy za mixem není DJ vám čas a atmo­sféru v klubu bude zpří­jem­ňo­vat online radio CHFM Since toni­ght http://​www​.chi​ca​go​hou​sefm​.com/ online to lis­ten in Pekel­nej Bar all the time without DJ behinde mix… Every eve­ning 19–23:00! Chi­cago House FM! Celý článek »

oprava-6
30.01.2014

11/​4/​2014 MY NAME IS TECHNO @ PAUL MAC (UK)

DJs: PAUL MAC (Sti­mu­lus, Tacti­cal /​ London,UK), Maka­rov (Kom­bi­nation Research), Lamy CZ (Techno Con­nection), Shi­mita (Techno Con­nection), B.One.K, Piny /// Zdra­víme všechny fanoušky kva­litní elek­tro­nické hudby. Máme zde další pokra­čo­vání klu­bové techno akce My name is techno, která se usku­teční 11.4. 2014 v klubu Pekel­nej Bar na praž­ském Andělu. A bude […] Celý článek »

marioranieriWEB
29.01.2014

14/​3/​2014 MEGA­NI­GHT @ MARIO RANIERI(A)

O své nad­šení se tu s vámi dělím, když ozna­muji,  že Mario Ranieri vystoupí 14/​3 v Pekel­ným Baru! Vypadá to tak, že Pekel­nej Bar je tu pře­de­vším proto, aby jste si užili vaše hvězdy a z bez­pro­střední blíz­kosti se poko­chali jejich pre­cizní tech­ni­kou hraní. Můžete se […] Celý článek »

JTS10
28.01.2014

7/​3/​2014 JACK THIS SOUND @ JAZ­ZMOP­PER J aka D-​​T3ch (Aus)

DJs: Jaz­zmop­per J aka D-​​T3ch (Aus), Farrelly, Mar­tin DSC, C´moi /// Bez nad­sázky si dovo­lím tvr­dit, že vět­šího kla­sika do Pekel­nýho Baru v budoucnu jen těžko zís­káme! Coko­liv bych tu napsal by stejně nedo­ká­zalo vystih­nout mé nad­šení. Jaz­zmop­per aka D-​​T3ch  před­sta­vuje spo­jení vytří­be­ného vkusu pro kla­sický […] Celý článek »

FIL_9074
22.12.2013

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014!

Na pře­lomu roku vždy člo­věk ať chce nebo nechce bilan­cuje. I v roce 2013 vystou­pili v Pekel­nym Baru zahra­niční hudební pro­du­centi, hned v lednu Soul De Marin z Holand­ska spolu s Luro­bem (Luis Roberto) z USA, v únoru bel­gičtí Fla­pjackers, v březnu Danny White lea­der […] Celý článek »

nye
04.12.2013

31/​12/​2013 SIL­VESTR @ NYE 2014 IN HELL

Děku­jeme právě Tobě co nyní čteš tuto upou­távku za pří­zeň v roce 2013 i v letech minu­lých. Nový rok je za dveřmi! Po shléd­nutí DJ line­upu je jasné, že na své si při­jde každý od deep house, pro­gres­sive, přes pořádný pum­ping až po techno! Vykročte […] Celý článek »

Craig Hamilton Press Photo 4
24.11.2013

20/​12/​2013 XMAS IN HELL @ CRAIG HAMIL­TON (UK/​Glasgow)

UK Star CRAIG HAMIL­TON (GLASGOW) Roz­ho­vor s Crai­gem vyšel na www​.techno​.cz Rezi­dent DJs: Farrelly, Adlet, Raju, Godzi, B.One.K, Filip Sme­tana, Sve­eJK, Steve Mute, Shark8, MCB Pekelná vánočka divoká a nespou­taná party jako každý rok se blíží! Za mixem se vystří­dají vaši nej­ob­lí­be­nější pekelní DJs plus […] Celý článek »

FIL_9053
27.10.2013

15/​11/​2013 MY NAME IS TECHNO — ALE­XAN­DER KOWALSKI(DE,Berlin)

Jedna z legend elek­tro­nické muziky, německý DJ, live per­for­mer a pro­du­cent ALE­XAN­DER KOWAL­SKI, vyda­va­jící na legen­dár­ních labe­lech Kanzle­ramt, Tre­sor, v sou­čas­nosti maji­tel Damage Music Ber­lin nám při­jede 15.11.2013 zahrát do Prahy na další vydání klu­bovky My name is techno do Pekel­nýho baru na praž­ském Andělu. […] Celý článek »

FIL_5641
20.09.2013

27/​9/​13 MY NAME IS TECHNO — BARI & HASKY(Sk)

Ten­to­krát si na své při­jdou pří­z­nivci jak aktu­ál­ního techno soundu, tak i kla­sic­kého techna. Poznají další nové, neo­kou­kané, výborné techno DJs, pro které je muzika vším a kteří mají roz­hodně co nabídnout. Head­li­nery tohoto dílu budou slo­ven­ští DJs, kteří k nám při­ces­tují z Bra­ti­slavy. Pořá­dají […] Celý článek »

FIL_3662
11.07.2013

12/​7/​2013 SPLASH — B_​DAY DJ FUNSPEED!

Zdra­víme všechny pří­z­nivce párty Splash. Poslední akce byla velmi vyda­řená a věříme, že to takhle půjde dál i na dal­ších pokra­čo­vání. Ten­to­krát Vás čeká spe­ci­alní edice Splash, pro­tože mata­dor Fun­speed bude sla­vit naro­ze­niny (24). Bude mejdan ve vel­kém stylu. Pozvali jsme hodně výbor­ných Djs, kteří […] Celý článek »

FIL_5641
14.06.2013

Spus­tili jsme pekel­nej web v novém kabáťe

Dnešní trend je shro­maž­ďo­vat, sdí­let veš­keré infor­mace a dění na Face­booku či jiných soci­ál­ních sítích. I my jsme na FB regis­tro­vaní, ovšem také chá­peme i záporné postoje možná právě Tebe! Proto Ti skrze naše stránky umož­níme nahléd­nout bez regis­trace do roz­hraní foto gale­rií, které sdí­líme […] Celý článek »